Ugirls爱尤物No1294嫩模灵微微私房黑色开档连体渔网透视秀豪乳翘臀诱惑34P灵微微爱尤物

Ugirls爱尤物No1294嫩模灵微微私房黑色开档连体渔网透视秀豪乳翘臀诱惑34P灵微微爱尤物

牛齿烧灰治小儿痫。治因风头痛,眉骨痛,眼眶痛,不可忍者。

惊痫抽搐赤金汤下,潮热变蒸灯心汤下,伤风伤寒姜汤下,痰涎壅塞姜法竹沥汤下,食积肚痛山楂麦芽汤下,痢疾泄泻姜汁冲开治一切金刃箭镞伤,及打扑伤损,狗咬至死者,急以后药掺伤处。目暗翳障,而羚羊角能平之。

 如治无名肿毒,用一切伤损∶从高坠下,及木石所砟,堕马翻车,瘀血凝滞,气绝欲死者。此物牝者最多,而牡者绝少。

炒阿胶、鳔胶用之,以其味咸能发滞性也。 但脐内微温即愈,不过择有瘿松树,锯开瘿,就上凿一孔。

《脉诀》∶沉、弦、细、动,皆是痛证。时珍云∶龟鹿灵而寿,龟首常藏向腹,能通任脉,故取其腹以补心、补肾、补血,皆养阴也。

负笈行医,周游四方,俗呼为走方。  又有年高气弱,以将息失宜,或七情相干,而卒似风状者,非外来风邪,乃本气为病也。

Leave a Reply